ekehjelmstorget siduvudbild

Styrelsen för Ekehjelmstorget

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och ska se till att de beslut som medlemmarna fattar verkställs. Styrelsen delas upp i ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsens medlemmar väljs av medlemmarna vid den årliga ordinarie stämman, som där också utser revisorer och valberedning.

Enligt stadgan ska styrelsen bestå av minst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter samt högst 3 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst 2 år av föreningsstämman.

Revisorer granskar föreningens räkenskaper och väljs på ett år i taget

Bostadsrättsföreningen Ekehjelmstorget sammanträder ungefär en gång i månaden. Däremellan sker mycket mailkontakter och annat arbete. Bilden ovan från mötet den 21 augusti 2018. 

Styrelsen efter årsstämman 2018

Valberedningen föreslog att styrelsen ska, likt föregående år, bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Vid årsstämman den 13 maj 2018 antogs denna styrelse: 

Lars Richt 
Peter Löfgren-Russo 
Jan Wester 
Eva Höjer, 
Annika Odmark, 
Camilla Ekstedt
Jan Celarek (ny och suppleant)
Hanna Börjesson (ny och suppleant) 

Styrelsens arbete

Valberedning väljs på ett år och har till uppgift att lämna förslag på personer (nya och gamla) som kan väljas inför nästa årsstämma.


Styrelsen väljs av den årliga föreningsstämman. Styrelsemöten hålls ungefär en gång per månad. Föreningsstämma är i april eller maj månad.

Förslag och motioner
Förslag kan lämnas till styrelsen närsomhelst under året av såväl medlemmar i föreningen som av hyresgäster. Använd gärna kontaktformuläret här på webbsidan.

Motioner som önskas behandlas på den årliga föreningsstämman skall skickas till styrelsen senast den 1 februari.

Översta raden från vänster: Hanna Mulugeta Börjesson, Jan Celarek, Eva Höjer, Lars Richt. Nedersta raden från vänster: Camilla Ekstedt, Peter Russo, Jan Wester, Annika Oldmark. 


Ansvarsområden

Styrelsen fördelar arbetet i styrelsen i olika ansvarsområden utifrån kompetens och intresse.  Se under respektive person nedan.  Dessa kan komma att ändras.

Hanna Börjesson
Ekehjelmstorget 2
Hyresgästfrågor

Jan Celarek
Ekehjelmstorget 6
Fastighetsfrågor

Eva Höjer
Ekehjelmstorget 8
Sekreterare, möteslokalen

Lars Richt  
Ekehjelmstorget 2
Ordförande 

Camilla Ekstedt,
Ekehjelmstorget 8
Information (webb, m.m.)

Peter Löfgren-Russo 
Ekehjelmstorget 8
Ekonomi och IT

Jan Wester
Ekehjelmstorget 6
Fastighet, nycklar och säkerhet

Annika Odmark
Ekehjelmstorget 4
Gårdsfrågor och övernattningsrum

Revisorsuppleant
Ola Deurell
Auktoriserad revisor

Parameter Revision AB


Revisor
Marie Nordlander
Auktoriserad revisor
Parameter Revision AB


 

Valberedning
Maria Vendel,
Gun Westerman och
Petrus Bohm