ekehjelmstorget siduvudbild

Kort om ...

Bostadsrättsföreningen Ekehjelmstorget har som ändamål är att förvalta fastigheten och att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder för permanent boende samt hyra ut övriga lägenheter och lokaler inom fastigheten. Föreningen skall verka för att skapa ett tryggt, säkert och trivsamt boende för alla i fastigheten.

2010  förvärvade föreningen fastigheten från Familjebostäder. År 2012 döptes den om från Dykärret Mindre 11 till Brf Ekehjelmstorget. I år firar alltså föreningen 10 år!
 

Medlem i föreningen

Person som helt eller delvis äger bostadsrätt i föreningen är medlem i föreningen. Föreningen skriver ut ett upplåtelseavtal som bevis på ägarskap. Upplåtelseavtalet ger medlem rätt att nyttja och förvalta bostad under obegränsad tid. Härav namnet bostadsrätt. Så länge en medlem fullgör sina skyldigheter och så länge föreningen lever kan medlemmen inte förlora bostadsrätten.

Årsstämma

Som medlem är man med och fattar beslut om hur huset ska förvaltas. Den årliga föreningsstämman i maj är föreningens högsta beslutande organ. På årsstämman redovisas föreningens förvaltning och ekonomi, man väljer kandidater till styrelsen samt röstar gemensamt om ev. förändringar inför kommande år.

Inför årsstämman kan medlemmar lämna förslag (motion) som härmed måste tas upp för diskussion och beslutas om. Motioner skall lämnas till styrelsen senast 1 februari innan årsstämma.

Vid omröstning på stämman har varje bostadsrätt en röst, oavsett storlek på lägenhet och hushåll.

Styrelse

Vid den ordinarie årsstämman väljer medlemmarna styrelse, revisor och valberedning. Styrelsen styr över den löpande verksamheten och är ansvarig gentemot föreningens medlemmar. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs på ett eller två år. Valberedningen har till uppgift att lämna förslag på personer som kan väljas inför nästa årsstämma. Revisor/er granskar föreningens räkenskaper.

Styrelsen sammanträder ca 10-12 gånger per år. Förutom löpande förvaltning diskuteras även förslag och frågor som kommit in från medlemmar.

Förslag och frågor till styrelsen kan lämnas av föreningens medlemmar närsomhelst direkt till styrelsemedlem eller via brev i föreningens brevlåda eller via kontaktformulär på hemsida.

Föreningens stadgar

Det viktigaste juridiska styrdokumentet för föreningens medlemmar och dess styrelse är stadgarna. Dessa innehåller regler för styrelsens sammansättning, regler för årsstämma, för styrelsens och medlemmarnas ansvar inför föreningen mm. Stadgarna kan endast ändras vid majoritetsbeslut på två efterföljande stämmor. Ladda ner stadgar

Ordningsregler

Ett annat viktigt dokument för allas gemensamma trivsel är de gemensamma ordningsreglerna. Dessa kan beslutas gemensamt på stämma men kan även justeras och kompletteras av styrelsen vid behov.  Våra ordningsregler